[InternetShortcut] URL= https://hotel.zhuzher.com IconFile=https://hotel.zhuzher.com/zz.ico IconIndex=0